top of page
Checking Text on a Document

welkom op
bezwaarindienen.be

Bezwaarindienen.be is een digitale tool om je te helpen bij het indienen van juridische bezwaren, administratieve beroepen of verzoekschriften tot schorsing en/of vernietiging in Vlaanderen, Brussel of Wallonië of het voeren van een administratieve procedure in het kader van het ruime omgevings- en onteigeningsrecht. De tool wordt beheerd door advocatenkantoor De Coninck BV BVBA (www.dc-advocaten.be) die hierin gespecialiseerd is.


We willen u in de eerste plaats informeren naar de relevante publieke websites en vervolgens een aanzet geven tot doorverwijzen naar de juiste procedures. Gelet op de complexiteit van deze materie geven we hier enkel een eerste aanzet. het voordeel om met advocatenkantoor De Coninck te werken is dat u dadelijk bij een specialist terzake terechtkomt. Mocht u verdere informatie wensen of wenst u een bezwaar, beroepschrift of verzoekschrift in te dienen via advocatenkantoor De Coninck kan u ons hiertoe steeds contacteren (zie voor de contactgegevens: www.dc-advocaten.be). Ook kan u hiertoe reeds de voorgedrukte formulieren gebruiken. Meer informatie over deze website via de disclaimer.

Home: Welcome

WELK BEZWAAR HEB JE?

Checking Text on a Document

BEZWAAR TEGEN OMGEVINGSVERGUNNING OF ONTEIGENING

Als u het niet eens bent met een beslissing van een instantie kan u best binnen de hiertoe voorziene termijnen een bezwaar indienen. Ons kantoor kan u hierbij verder wegwijs geven en u wijzen op kritieke punten. 'Ga verder' indien u hieromtrent meer wenst te weten.

Patent Preparation and Prosecution

BEZWAAR TEGEN DOOR DE OVERHEID VOORBEREIDE 

PLANNEN

Ook in het kader van ruimtelijke plannen, klimaatplannen, onteigeningen en/of andere plannen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel is het soms mogelijk een bezwaar in te dienen. 'Ga verder' indien u hieromtrent meer wenst te weten.

Home: Services

DE OMGEVINGSVERGUNNING
WERD REEDS VERLEEND OF GEWEIGERD DOOR DE GEMEENTE OF DE PROVINCIE

Signing a Contract

Beroep bij
een hogere overheid

In de meeste procedures tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, staat er nog een administratief Beroep open tegen de verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen een termijn van 30 dagen. De hogere overheid (provincie of Vlaams gewest naargelang het geval) gaat dan de beslissing van de in eerste aanleg bevoegde overheid volledig opnieuw moeten gaan beoordelen. 

Wenst u hieromtrent meer informatie, druk dan op de 'ga verder' knop.

Contract Review

Beroep bij
de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Indien de overheden hun zeg hebben gedaan, kan u vervolgens nog steeds ook een juridische toetsing laten doen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Wenst u hieromtrent meer informatie, druk dan op de 'ga verder' knop. 

Home: Practices
Court

Als de onteigeningsbeslissing of een plan reeds werd goedgekeurd

Als het plan (Ruimtelijk Uitvoeringsplann klimaatplan,...) is goedgekeurd of de onteigeningsbeslissing definitief is geworden, kan u nog beroep aantekenen bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen, naargelang de procedure voorzien in de wet. 

wenst u hieromtrent meer informatie, druk dan op de 'ga verder' knop. 

Home: About

Advocatenkantoor De Coninck
Jeroen De Coninck

We gaan in de eerste plaats op zoek naar oplossingen om juridische geschillen te vermijden. Bij geschillen zoeken we samen met u op een transparante manier naar de beste oplossing. We verdiepen ons in de context en proberen alle aspecten te begrijpen alvorens u te adviseren.

Home: Testimonial
bottom of page